DIDENDA RM500 KERANA MILIKI RANGKA BASIKAL, RIM SECARA TAK SAH